Bolivija

Bolivijos Daugiataut? Valstyb? (Bolivija) � valstyb? Piet? Amerikoje. Ribojasi su Brazilija �iaur?je ir rytuose, Paragvajumi bei Argentina pietuose, ?ile bei Peru vakaruose.

Bolivija � valstyb? be i�?jimo ? j?r? vakarin?je Piet? Amerikoje. Vakarin? Bolivijos dalis yra And? kalnuose. ?ia yra ir auk�?iausia �alies vieta Sachamos kalnas (6542 m). Viduryje Bolivijos yra Altiplano plok�?iakalnis, kuriame ir gyvena did�ioji dauguma Bolivijos gyventoj?. Rytin?je dalyje yra �emuma, Amazonijos dr?gnieji atogr?�? mi�kai, pietry?iuose pereina ? ?ikitanijos region? � vakarin? Gran ?iako pakra�t?.

�iaur?s vakaruose, Altiplane telk�o du dideli e�erai � Titikaka ir Poopas, kuriuos jugia Desaguadero up?. Pietvakari? dykin?se telk�o daug spalvot?j? lag?n? ir druskos lygum? (Uj?nio, Koipasos ir kt.). Ryt? Bolivij? rai�o Amzon?s baseinui priklausan?ios up?s: Beni, Mamor?, Grand?, Guapor?, Madre de Diosas, Itonomasas. Pa?iuose pietry?iuose yra �lapyni? (Isosogo) ir pelki? (Pantanalio pakra�tys).

Ekonomika

Nepaisant dideli? gamtini? duj? ir naftos i�tekli?, Bolivija yra viena i� skurd�iausi? �ali? Piet? Amerikoje. Didel? dalis gyventoj? pragyvena i� nelegali? kokainmed�i? auginimo. �em?s ?kyje auginamos soj? pupel?s, kava, medviln?, kukur?zai, cukranendr?s, ry�iai, bulv?s, nors dirbamos �em?s ma�a.

Bolivijoje yra kasybos, lydymo, naftos perdirbimo, maisto produkt? apdirbimo, nedidel? gamybos pramon?.

Importuojami naftos produktai, plastikas, popierius, l?ktuvai ir j? dalys, maisto produktai, automobiliai, plataus vartojimo prek?s. Pagrindiniai �alies main? partneriai yra Brazilija, Argentina, JAV, Peru.

Demografija

Bolivijos etnin? demografija yra pasiskirs?iusi taip � �alyje 30 % ke?uj? kalba ir 25 % aimar? kalba kalban?i? gyventoj?. Did�iausios etnin?s grup?s yra ke?ujai (2,5 milijono), aimarai (2 milijonai), ?ikitanai (180 000) ir gvaraniai (125 000). Taigi visaind?n? populiacija sudaro 55 % gyventoj?, likusi? dal? sudaro � 30 % metisai ir apie 15 % baltaod�iai.

Tarp baltaod�i? Bolivijos gyventoj? did�iausi? dal? sudaro ispanai, lik? dar nuo kolonizacijos laik?. Tarp kit? tautybi? vyrauja vokie?iai (kurie ?k?r? nacionalin? aviacijos bendrov? �Lloyd Aereo Boliviano�), italai, amerikie?iai, kroatai, rusai, lenkai irbaskai. Dauguma �i? tautybi? pilie?i? Bolivijoje gyvena kelias kartas.

Taip pat �alyje egzistuoja ir Afro-Bolivijos bendruomen?. J? sudaro atvyk?liai i� Afrikos, da�niausiai vergai, kurie atplukdyti ? Brazilij? v?liau atvyko gyventi ? Bolivij?. Daugiausiai toki? gyventoj? gyvena Jungaso regione, La Pase. Be afrikie?i? dar vien? ma�? grup? �moni? sudaro Japonijos gyventojai, pasiskirst? Santa Krus de la Siera mieste. Artim?j? Ryt? gyventojai Bolivijoje s?kmingai ver?iasi komercija.

Bolivija yra viena skurd�iausi? Piet? Amerikos valstybi?. Beveik 2/3 jos gyventoj?, kuri? daugum? sudaro �emdirbiai, gyvena skurde. Gyventoj? tankumas labai ?vairus � nuo 1 �m/km� pietrytin?je �alies dalyje iki 10 �m./km� centrin?je Bolivijoje. Kasmet gyventoj? skai?ius padid?ja 1,45 %.

Bolivijos gyventoj? ra�tingumas:

  • Bendras: 87,2 %
  • vyr?: 93,1 %
  • moter?: 81,6 %(2003)

Did�ioji dalis �alies gyventoj? i�pa�?sta Romos katalik? tik?jim? (jis taip pat laikomas nacionaliniu �alies tik?jimu), populiarus ir protestantizmas. Pagal 2001 m. apklausas, 78 % gyventoj? yra Romos katalikai, 16 % protestantai, likusi dalis i�pa�?sta kit?krik�?ionyb?s tik?jim?.

Kult?ra

Bolivijos kult?rai didel? ?tak? daro aimarai, ke?uj? kalbos atstovai, taip pat kitos populiarios Piet? Amerikos tautos.

Kult?ros raida Bolivijoje dalinama ? tris pagrindines dalis: iki Kolumbinis laikotarpis, kolonizacija ir respublikos laikotarpis.

Svarb?s archeologiniai gri?v?siai, aukso ir sidabro ornamentai, akmens paminklai, keramikos ir audini? dirbiniai yra lik? i� ankstesni? iki Kolumbinio laikotarpio egzistavusi? kult?r?. Svarbiausi i�lik? gri?v?siai yra Tihuanakas, Samaipata, Inkalaita irIskanavaja. Kita �alies teritorija yra ma�ai i�tyrin?ta d?l sunkaus pasiekiamumo.

Ispanija atne�? ? �al? sav? meno kult?ros tradicij?, kurios i�sivyst? ? savit? architekt?ros, tapymo ir skulpt?ros stiliu, kuris buvo vadinamas �Metis? baroku�. Kolonizacijos laikotarpiu �alyje buvo ne tik �ym?s to meto menininkai, ta?iau ir niekam ne�inomi, ta?iau gerai apmokyti akmens ta�ytojai, med�io dro�?jai, auksakaliai ir sidabro apdirb?jai.

�ymiausi Bolivijos XX a. menininkai yra �ie: Guzm�n de Rojas, Arturo Borda, Mar�a Luisa Pacheco ir Marina N��ez del Prado.

�alis turi ir turting? folklor?. Bolivijos vietin? folkloro muzika yra savita ir ?vairi. �Velni? �okis�, atliekamas �ymiajame Oruro karnavale, yra vienas did�iausi? folklorini? rengini? Piet? Amerikoje. �is karnavalas yra ?ra�ytas ? UNESCO �odinio ir neap?iuopiamo �monijos paveldo �edevr? s?ra�?.

Bolivijos gyventojai labai m?gsta futbol?, kuris laikomas nacionaliniu sportu. Taip pat m?giamas ir stalo futbolas, kur? tiek suaug?, tiek vaikai �aid�ia tiesiog gatv?se.