Kosta Rika

PASAS

Keliaujant ? Kost? Rik? b?tinas pasas (ne ID kortel?), jis turi galioti ne trumpiau kaip 6 m?n. po kelion?s, pase turi b?ti ne ma�iau kaip 2 laisvi puslapiai.

NEPILNAME?IAI

Jei vaikas ? kelion? vyksta su vienu i� t?v?, antrojo t?vo sutikimo tam, kad vaikas i�vykt?, nebereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su j? lydin?iu asmeniu (ne su vienu i� t?v?) b?tina tur?ti bent vieno i� t?v? ar glob?jo ra�ytin? sutikim?, kad vaikas gali i�vykti vienas ar su lydin?iu asmeniu, ir �io sutikimo kopij?. Sutikime para�o tikrumas turi b?ti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatin?s atstovyb?s ar konsulin?s ?staigos pareig?no, arba seni?no.

VIZA

Lietuvos pilie?iams vykstant ? Kost? Rik?, viz? nereikia, jei vie�nag? netrunka ilgiau 90 dien?.

SKIEPAI, LIGOS

Sveikatos draudimas yra rekomenduojamas. Kosta Rikoje medicinos paslaugos yra prieinamos bei vertinamos kaip vienos geriausi? Lotyn? Amerikoje. Keliaujantiems ? Kosta Rik? yra rekomenduojama pasiskiepyti nuo maliarijos, geltonojo drugio, hepatito A ir hepatito B, yra buv? kar�tin?s atvej?.

PINIGAI

Kosta Rika. 100 sentim? = 1 kolonas. 1 Lt ~ 190 kolon?. ?sive�ti valiut? rekomenduojama JAV doleriais. Kit? �ali? valiuta priimama ne visur. I�sikeisti dolerius galima oficialiuose keitimo punktuose �alia Plaza de la Cultura aik�t?s arba Radio Monumental, pa?iame San-Chose centre. Lankytojai taip pat gali naudotis BAC San Jose banku � tarptautinis bankas, jo filialus galima surasti visur Centrin?je Lygumoje. Bankai dirba nuo 9.00 iki 17.00 val. darbo dienomis (kai kurie bank? skyriai dirba iki 18-19 val.), ir nuo 9.00 iki 14.00 val. �e�tadien?, sekmadienis i�eigin?. Kai kuriuose pakrant?s rajonuose bank? darbo laikas gali skirtis. Oro uoste, vie�bu?iuose ir restoranuose kursas ma�iau palankus, bet darbo laikas daug patogesnis, nei bankuose. Nerekomenduojame keisti pinigus gatv?je. Atsiskaityti galima kreditin?mis American Express, Visa, Master Card kortel?mis.

KAINOS

Kosta Rika. Daug kas mano, jog Kosta Rikoje absoliu?iai viskas yra pigiau nei JAV, ta?iau maisto, drabu�i? ir pramog? kainos pana�ios kaip Valstijose, o kai kurios net ir auk�tesn?s.

SAUGUMAS

Kosta Rika � turist? pam?gtas kra�tas. D?l pakankamo saugumo, i�vystytos infrastrukt?ros bei vidaus stabilumo, �alis yra labiausiai lankoma valstyb? Centrin?s Amerikos regione. Kosta Rikoje turistams saugu, ta?iau keliaujant pavieniui reik?t? elgtis atsargiai. �alyje nusikalstamumo lygis �emas, bet nors �alis ir laikoma saugiausia regiono valstybe, nepatartina keliauti vieniems nakties metu. Venkite kelioni? po neturtingus miest? rajonus. Nepatariama keliauti pakeleivingomis ma�inomis. B?kite d?mesingi gausi? susib?rim? bei turist? lankomose vietose, visuomeniniame transporte. Atid�iai saugokit asmeninius dokumentus ir pinigus, nerekomenduojama ne�ioti brangi? papuo�al?.

?VE�AMI IR I�VE�AMI DAIGTAI

Kosta Rika. �ios prek?s gali b?ti ?ve�amos ? Kosta Rik? be papildom? muit?: 400 cigare?i? arba 50 cigar? arba 500 g tabako; 3l alkoholini? g?rim? (tik keliautojams, turintiems 18 m.), tam tikr? kiek? kvepal?, skirt? asmeniniam naudojimui. Prie� vykstant ? kelion? �i? informacij? reikia pasitikslinti, kadangi gali b?ti pakeitim?.

ELEKTRA

?tampa Kosta Rikoje yra 110 V, tokia pati, kaip �iaur?s Amerikoje. Ta?iau ne visur galima ?sigyti tri�akius ki�tukus, tad pasir?pinkite adapteriu. Keliautojai, kuri? prietaisams reikia 220 V, turi tur?ti ?tamp? pakei?iant? reikiama adapter?.

TELEFONAI

Kosta Rikoje labiau apsimoka skambinti i� taksofono. Tam reikia spaudos kioske arba parduotuv?se ?sigyti plastikin? kortel?.