Puerto Rikas

XX a. prad�ioje Puero Riko ekonomika r?m?si daugiausia �em?s ?kiu (agrikult?ra), daugiausia eksportavo cukr?. XX a. 5 de�imtme?io pabaigoje i�augo nauj? fabrik? ir manufakt?r? produkcijos kiekiai. Jie pakeit? �em?s ?kio pozicijas ekonomikoje ir dabar sudaro jos �erd?. Puerto Rikas pagal Pasaulio Banko reitingavimo sistem? yra priskiriamas prie i�sivys?iusi? valstybi?.