Bahamai

Baham? salynas yra Karib? j?ros sal? grup?je, �iaur?s vakar? - pietry?i? kryptimi besit?siantis vir� 1100 km. ? salyn? taip pat ?eina Baham? valstybei nepriklausan?ios Terkso ir Kaikoso salos. Nuo Floridos pusiasalio Bahamas skiria Naujasis Baham? s?siauris, o nuo Kubos - Senasis Baham? s?siauris. Artimiausia Bahamoms � JAV Floridos valstija, o pietuose � Kuba.

Salyn? supa seklios, �ydros bankos. Did�iausios salos: Androsas, Inagua, Abako salos, Did�ioji Bahama, Ilgoji sala, Eleutera, Aklinso sala, Kat?s sala, Eksuma ir kt. I� viso suskai?iuojama apie 30 didesni? gyvenam?j? sal? ir 2400 rifai. Dauguma sal? l?k�tos, pelk?tos, apaugusios mangrov?mis, supamos rif?. Upi? salose n?ra, bet kai kuriose yra gili? povandenini? smegduobi?. ?ia klesti daugelis atogr?�? augal?, kaip antai orchid?jos ir jazminai?iai, bei gausyb? pauk�?i?. T?kstan?ius turist? traukia Baham? gamtovaizd�iai, papl?dimiai ir �iltas klimatas. Vidutin? dienos temperat?ra net �iem? retai nukrenta �emiau 18 �C. Salos da�nai nuken?ia nuo uragan?. I� 700 sal? gyvenamos tik 40. Did�iausia sala �Androsas (3524 km�), o Did�iojoje Bahamoje sutelkta beveik visa valstyb?s pramon?, ypa? aplink Friport?. Daugiau kaip pus? bahamie?i? gyvena sostin?je Nasau.

Ekonomika

Salos ry�ki subtropin? atmosfera pavert? Bahamus vienu populiariausi? kurort? pusrutulyje. Turizmas yra viena i� svarbiausi? �alies ekonomikos �ak? kuri sudaro 60 % �alies BVP ir kurioje dirba beveik pus? �alies gyventoj?.

I�gaunama druska, gaminamas romas, medikamentai. Bahamos taip pat turi ?rengim? naftos transportavimui. Nuo 1960 m. nelegal?s narkotikai buvo �alies problema, taip pat kaip ir pab?g?liai i� kit? sal?. Pagrindiniai �alies main? partneriai yraJAV, Ispanija.

Gyventojai

Gyventojai - daugiausia juodaod�iai ir mulatai (85 %). Taip pat yra balt?j? (12 %) ir azijie?i? (3 %). Oficiali kalba - angl?, ta?iau vis daugiau Baham? gyventoj? kalba Baham? dialektu. Vyraujan?ios religijos - krik�?ionyb?s atmainos. 32 % gyventoj? yra baptistai, 20 % anglikonai, 19 %katalikai, 6 % - metodistai, kiti protestantai - 12 %, 2 % - kitos religijos (budizmas, judaizmas, islamas, vietin?s religijos), netiki arba nenurod? 3 % gyventoj?.

Seniausieji sal? gyventojai buvo tainai, atsik?l? apie VII a. i� Kubos salos, ir vietoje �inomi kaip lukajanai.

Viena Baham? sal? (grei?iausiai San Salvadoras) buvo pirmoji vieta Naujajame Pasaulyje, kur 1492 m. spalio 12 d. i�silaipino Kristupas Kolumbas. Netrukus po Ispanijos ?sitvirtinimo salose, daugyb? vietini? ind?n? buvo i�ve�ti kaip vergai, did�iul? j? dalis i�mir? d?l atve�t? Senojo pasaulio lig?, kurioms netur?jo imuniteto. Tai nul?m? staig? sal? i�tu�t?jim?, ir jos liko beveik negyvenamos iki XVII a.

Britai pirm?sias gyvenvietes pastat? XVII a. viduryje, tokiu b?du paver�dami Bahamas i� nominalios ispan? vald�ios. Tai buvo puriton? kolonijos. Svarbus nauj?j? gyventoj? pragyvenimo �altinis buvo sal? pakrant?se sud?�tantys laivai, kuri? g?ryb?s b?davo panaudojamos kolonist?. Dar v?liau salos tapo svarbiu pirat? prieglobs?iu, ?ia siaut? �ymusis Edward Thatch.

1718 m. pirat? klest?jimas salose buvo sutramdytas, ir ?ia ?steigta Britanijos Kar?nos kolonija, viena i� Brit? Vakar? Indij? kolonij?. Netrukus Brit? imperijai teko atremti Ispanijos interesus salose. Per JAV nepriklausomyb?s kar?, Bahamos buvo svarbus interes? susikirtimo �idinys. Jos laikinai buvo okupuotos JAV paj?g?, 1782 m. ?ia sugr?�o ispanai, o po 1783 m. juos i�vijo JAV lojalistai, kurie sugr?�ino brit? vald�i? ir tapo svarbiausia politine j?ga Bahamose. Per XIX a. panaikinta vergov?.

Pirmosios Baham? politin?s partijos susiformavo po II pasaulinio karo. Vykstant dekolonizacijai, 1973 m. Bahamos gavo nepriklausomyb? nuo Britanijos, nors nominaliai i�liko Taut? Sandraugoje ir pripa�?sta Did�iosios Britanijos karalien?. �alis vystosi ekonomi�kai d?l turizmo ir of�orini? finans?.

Politin? sistema

Bahamos ?eina ? Britanijos Sandraug?. Oficiali �alies valdov? yra Anglijos karalien?, �alyje atstovaujama generalgubernatoriaus. Parlamentas sudarytas i� dvej? r?m?: Senato ir Asambl?jos. Senat? sudaro 16 nari?, kurie dirba 5 met? kadencij?. 9 nariai renkami premjero, 4 - opozicijos, 3 - generalgubernatoriaus. Asambl?j? sudaro 40 deputat?, kas 5 metai renkam? visuotiniuose rinkimuose. Vyriausyb? formuoja parlamento rinkimus laim?jusi partija.

Administracinis suskirstymas

1996 m. Bahamos buvo suskirstytos ? 23 apskritis. 1999 m. prid?tos dar 8, taip praple?iant jas iki 32 apskrities. Naujojo Providenso apskrit? valdo centrin? vadovyb?.