Belizas

Belizas � valstyb? Centrin?je Amerikoje, �iaur?s Amerikos �emyne. Ribojasi su Meksika �iaur?s vakaruose, Gvatemala vakaruose ir pietuose, Karib? j?ra rytuose.

Belizas ?siterp?s Karib? j?ros pakrant?je ? pietus nuo Jukatano pusiasalio. Palei Beliz? Karib? j?roje plyti ilgiausias Vakar? pusrutulyje (290 km) Belizo barjerinis rifas, kur? sudaro 425 koral? salos ir atolai. Rifas ?trauktas ? Pasaulio paveldo s?ra�?. Did�iausios salos � Turnefo salos, Ambergriso Sala. �iaurin?je �alies dalyje vyrauja vietomis pelk?tos lygumos, tankiai apaugusios mi�ku. Pietin?je dalyje i�kil? Maj? kalnai, kuriuose yra auk�?iausia �alies vieta � Doilz Delaitas (1124 m).

�alyje vyrauja du skirtingi kra�tovaizd�iai: su Meksika Besiribojanti �iaur? � pelk?ta (ypa? pakrant?je) lyguma, piet?s � pama�u auk�t?jan?ios ir virstan?ios kalnag?briais savanos. Per 40 proc. Belizo apaug? subtropiniais mi�kais, pasi�ymin?iais verting? med�i? gausa. Kokskomo kalnuose yra pirmasis pasaulyje jaguar? draustinis.

Ilgiausia up? � Belizas (290 km), ji susidaro susiliejus Mopano ir Makalio up?ms. �iauriniu paribiu teka Hondas, pietiniu � Sarst?nas, o centrin?je dalyje gausu neilg? vandening? upi?, tekan?i? i� Maj? kaln? ? j?r?. Pakrant?se yra nedideli?, vietomis drusking? lag?n?.

Klimatas j?rinis tropinis. Met? b?gyje temperat?ra laikosi apie 24-27 �C, kalnuose v?siau. Metinis krituli? kiekis svyruoja tarp 1350 mm �iaur?je ir 4500 mm pa?iuose pietuose. Dr?gniausi m?nesiai yra rugs?jis, spalis ir lapkritis, sausiausi � vasaris, kovas ir balandis. Lietinguoju laikotarpiu Belize da�ni uraganai, ne kart? smarkiai nusiaub? �al?.

Ekonomika

Belize randama naftos, boksito, aukso. Svarbiausios ?kio �akos � turizmas, prekinis �em?s ?kis; tradicin? �aka � cukraus gamyba. Taip pat gaminamas romas, alus, citrus? sultys, cigaret?s, mineralin?s tr?�os, drabu�iai bei avalyn?.

Dirbamoji �em? sudaro 4 % teritorijos, vyrauja dideli ?kiai, pagrindinis augalas � cukranendr?s.

U�sienio prekybos balansas neigiamas. Svarbiausi prekybos partneriai � JAV, Jungtin? Karalyst?, Meksika.

Belizas yra viena populiariausi? jurisdikcij?, kuriose registruojamos of�orin?s ?mon?s.

Demografija

Belizas yra re?iausiai gyvenama Centrin?s Amerikos valstyb?. Did�ioji dauguma gyventoj? susitelk? Karib? j?ros pakrant?je ar netoli jos, taip pat Belizo up?s baseine. Re?iausiai gyvenami Maj? kalnai bei kitos sritys �alies vakaruose bei pietuose.

�alis pasi�ymi marga etnine sud?timi:

  • metisai � 45 %
  • kreolai � 30 %
  • majai (jukatekai, kek?iai, mopanai) � 11 %
  • garif?nai (juodaod�i? ir ind?n? palikuonys) � 7 %

Valstybin? kalba angl?, bet yra nema�ai kalban?i? kreol? bei ispan? kalbomis. 1998 metais 24,5 % suaugusi?j? buvo nera�tingi.

Pagrindin? religija � katalikyb? (i�pa�?sta 58 % gyventoj?), yra anglikon? (12 %), metodist? (6 %), menonit? (4 %), septintosios dienos adventist? (3 %).

Kult?ra

D?l margos etnin?s sud?ties Belizo kult?ra nevienalyt? � Karib? j?ros pakrant?s, kur gyvena daugiausia kreolai ir garif?nai, kult?ra artimesn? Karib? j?ros regionui. �iauriniuose ir vakariniuose rajonuose gyvenantys ind?nai ir metisai yra artimesni Lotyn? Amerikos kult?rai. Be to, centriniuose rajonuose gan izoliuotai gyvenantys menonitai turi savit?, pagal protestanti�kus idealus suformuot? kult?r?.

Tradicin?je Belizo virtuv?je vartojama daug vaisi?, patiekal? i� ry�i?, kukur?z?, manijoko, jamso, pupeli?.

Populiariausios sporto �akos Belize yra dvira?i? sportas, futbolas, krep�inis, tinklinis. Tiesa, Belizo sportininkai n?ra laim?j? olimpini? medali? ir tik 2 medalius Panamerikos �aidyn?se.

Mokslas privalomas ir nemokamas 6�14 met? vaikams. Nuo 1986 met? veikia Belizo universitetinis koled�as.